Editor

V prostředí editoru vytváříme vlastní obsah a to včetně možnosti vkládat obrázky, hypertextové odkazy, tabulky aj.
Také je možno vložit část textu pomocí "kopíruj a vlož" z vámi běžně používaného textového editoru. V případě aplikací ze sady MS Office nebo OpenOffice.org dojde k automatické transformaci do HTML a tím pádem k zachování formátování.
Ovšem s ohledem na HTML kód produkovaný těmito aplikacemi doporučujeme použít funkci pro odstranění stylů z dokumentu a ruční přeformátování v našem editoru. Získáte tak nejen čistější ale i mnohem kratší kód dokumentu. Nehledě na to, že některé "vychytávky" aplikace MS Word, stěží zvládá zobrazit Internet Explorer natož pak jiné prohlížeče.
Bohužel i kód produkovaný integrovaným editorem je částečně závislý na prohlížeči v němž je spuštěn. Lze jednoznačně prohlásit, že kód vytvořený v prostředí prohlížeče Mozilla je s ohledem na současnou normu jazyka HTML čistější.

Uložit

Otevře dialog pro uložení dokumentu.

Dokud není dokument uložen ztrácíte při přechodu na jiný modul nebo zavření okna všechna do té chvíle napsaná data.

Uložit jako

Otevře dialog pro uložení dokumentu a umožní nám vytvořit kopii dokumentu s novým názvem.

Tisk

Vytiskne dokument na tiskárně.

Vyjmout

Vyjme z textu označenou část a uloží ji do schránky.(Ctrl+X)

Kopírovat

Zkopíruje z textu označenou část a uloží ji do schránky.(Ctrl+C)

Vložit

Vloží do textu na místo kurzoru obsah schránky nebo jím nahradí označenou část.(Ctrl+V)

Zpět

Vrátí zpět poslední provedenou akci.

Znovu

Obnoví vrácenou akci.

Předchozí dvě funkce jsou použitelné jen pro některé operace v závislosti na použitém www prohlížeči.

Vložit vodorovnou čáru

Vloží do textu na místo kurzoru vodorovnou čáru přes celou šířku textu. Pokud je kurzor v buňce tabulky, vloží vodorovnou čáru přes šířku buňky.

Vložit obrázek

Vyvolá integrovaný prohlížeč obrázků.

Zde si můžeme vybrat obrázek pro vložení do textu a nastavit mu požadované parametry. Vybírat lze pouze z obrázků jež byly do systému vloženy. Není však problém vkládat do něj obrázky nové.

Vložit tabulku

Otevře dialog pro definici velikosti tabulky.

Vložit kotvu

Z vybraného textu vytvoří kotvu nebo odkaz na kotvu vybranou v dialogovem okně.

Vložit hypertextový odkaz

Na vybraném textu vytvoří hypertextový odkaz na již existující dokument, na externí dokument, na mail, na obrázek nebo na kterékoliv místo na internetu - adresu můžete zadat v dialogovém okně.

Odstranit hypertextový odkaz

Pokud je kurzor umístěn na hypertextovém odkazu, bude toto spojení zrušeno.

Odstranit HTML

Vyčistí text od veškerých HTML tagů. Tzn. převede ho na čistý, neformátovaný text.

Odstranit styly

Vyčistí text od stylů.

Zviditelnit okraje

Jsou-li použity tabulky s nulovou velikostí okraje dočasně zviditelní jejich obrysy.

Zviditelnit konce řádků

Zobrazí zástupné znaky(¶) pro konce řádků.

Text/HTML

Přepíná editor mezi vizuální editací a přímou editací generovaného HTML.

Vybrat styl

Roleta pro přiřazení stylu odstavci. Dostupné styly jsou dány styly použitými pro intranet.

Tučné

Změní vybraný text na tučné písmo (pokud je vybrané písmo tučné, změní jej na normální).

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu (pokud je vybrané písmo kurzíva, změní jej na normální).

Podtrhnout

Podtrhne vybraný text (pokud je text podtržen, změní jej na normální).

Přeškrtnout

Změní vybraný text na přeškrtnuý (pokud je vybrané písmo přeškrtnuté, změní jej na normální).

Dolní index

Změní vybraný text na dolní index.

Horní index

Změní vybraný text na horní index.

Zarovnat vlevo

Zarovná odstavec, ve kterém je umístěn kurzor vlevo.

Zarovnat na střed

Zarovná odstavec, ve kterém je umístěn kurzor na střed.

Zarovnat vpravo

Zarovná odstavec, ve kterém je umístěn kurzor vpravo.

Zarovnat do bloku

Zarovná odstavec, ve kterém je umístěn kurzor do bloku.

Barva pozadí

Otevře dialog pro výběr barvy pozadí (podbarvení) označené části textu.

Barva písma

Otevře dialog pro výběr barvy písma označené části textu.

Kontextové menu

Kontextové menu vyvoláme stlačením pravého tlačítka myši kdekoliv v textu. Můžou nastat tři varianty:

 1. V textu

  Zarovnat vlevo  Zarovná odstavec, ve kterém je umístěn kurzor vlevo.  Zarovnat na střed  Zarovná odstavec, ve kterém je umístěn kurzor na střed.  Zarovnat vpravo  Zarovná odstavec, ve kterém je umístěn kurzor vpravo.  Zarovnat do bloku  Zarovná odstavec, ve kterém je umístěn kurzor do bloku.  Zvětšit odsazení  Zvětší odsazení odstavce z leva.  Zmenšit odsazení  Zmenší odsazení odstavce z leva.  Číslovaný seznam  Změní odstavec na číslovaný seznam.  Seznam s odrážkami  Změní odstavec na seznam s odrážkami. 2. V tabulce

  Vlastnosti tabulky  Zobrazí dialog pro nastavení vlastností tabulky.
  Vlastnosti buňky  Zobrazí dialog pro nastavení vlastností buňky.
  Vlastnosti textu  Zobrazí submenu pro nastavení vlastností textu v buňce.  Odstranit tabulku  Odstraní tabulku.  Vložit sloupec  Vloží nový sloupec nalevo od pozice kurzoru.  Odstranit sloupec  Odstraní sloupec ve kterém se nachází kurzor.  Vložit řádek  Vloží nový řadek nad pozicí kurzoru.  Odstranit řádek  Odstraní řádek ve kterém se nachází kurzor.  Sloučit buňky vodorovně  Sloučí buňku v níž je kurzor s buňkou napravo.  Rozdělit buňky vodorovně  Rozdělí sloučené buňky.  Sloučit buňky svisle  Sloučí buňku v níž je kurzor s buňkou pod ní.  Rozdělit buňky svisle  Rozdělí sloučené buňky. 3. Na obrázku

  Vyvolá integrovaný prohlížeč obrázků a umožní tak změnit vlastnosti obrázku.