Nastavení systému

Zvolíme-li v nabídce volbu Nastavení, otevře s nám submenu s následujícími položkami:

Konfigurace

URL internetových stránek - adresa vaší www prezentace např. http://www.firma.cz/
Adresa FTP serveru - často ve formátu ftp.firma.cz
Vzdálený adresář pro FTP - v některých případech je třeba po přihlášení na FTP server nutno určit adresář s obsahem např. home/html nebo home/public
Uživatelské jméno pro FTP server - získáte jej od svého poskytovatele webhostingu
Heslo na FTP server - získáte jej od svého poskytovatele webhostingu
Složka exportovaná na internet - výběr složky z vámi defiované struktury, která se i s podsložkami exportuje na web
Počet položek vypisovaných na stránku - počet odkazů na dokumenty vypisiovaných na jedné www stránce
Max. velikost uploadovaného souboru/obrázku - jelikož systém umožňuje uživatelům vkládání vlastních souborů a obrázků, lze určit maximální velikost uploadovaných souborů (v bajtech)

Pokud je zadané čislo větší než hodnota daná direktivou 'upload_max_filesize' v php.ini (standardně 2MB), je hodnota ignorována.

Uživatelé

Přidat nového uživatele

V roletce si vybereme zaměstnace, kterého chceme zavést jako uživatele. Vyplníme login a heslo a uložíme.

Odstranit uživatele

V seznamu na levé straně označíme uživatele, kterého chceme odstranit a klikneme na ikonu.

Nastavit přihlašovací údaje

V seznamu na levé straně označíme uživatele, kterému chceme změnit přihlašovací údaje, změníme je a uložíme.

Přístupová práva k jednotlivým modulům

V seznamu na levé straně označíme uživatele, kterému chceme udělit přístupová práva a klikneme na ikonu. Nastavíme příslušná práva a uložíme.

Ve většině případů moduly akceptují pouze právo administrace a ostatní práva nemají žádný význam. Je-li tomu jinak upozorníme na to v popisu jednotlivých modulů.

Přístupová práva k jednotlivým sekcím intranetu

V seznamu na levé straně označíme uživatele, kterému chceme udělit přístupová práva a klikneme na ikonu. Nastavíme příslušná práva a uložíme.

Práva se dědí z nadřazených do podřazených sekcí. Tzn. že nevyplněná práva neznamenají vždy zákaz přístupu.

Je možno přidělit tato práva: